WD giới thiệu ở cứng thể rắn SSD WD Blue và WD Green